องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567   

             องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่ 1/2567

           วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มเติม สรุปสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ จำนวน 113 โครงการ สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 189 โครงการ แบ่งเป็น 1)โครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรงและดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 23 โครงการ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2)โครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 118 โครงการ 3)โครงการที่หน่วยงานขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 47 โครงการ นอกจากนี้ยังรายงานสถานการณ์ดำเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำภายใต้โครงการพัฒนาลำน้ำชีตอนบน และภาพรวมโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการไปแล้ว และโครงการที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการขยายผลองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
           นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการขยายผลองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จำนวน 18 โครงการ แบ่งเป็น ภาคเหนือ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในพื้นที่โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม จังหวัดลำปาง และโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำปาง ภาคกลาง จำนวน 5 โครงการ อาทิ โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี โครงการฟื้นฟูนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงและพัฒนาอาชีพประชาชนบ้านดอนกลาง จังหวัดบึงกาฬ และ โครงการพัฒนาเครือข่ายต้นน้ำและส่งเสริมองค์ความรู้การเกษตรประชาชนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ และภาคใต้ จำนวน 8 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่กูแบสีรา จังหวัดปัตตานี โครงการส่งเสริมองค์ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำและศูนย์เรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการปรับปรุงพื้นที่เก็บน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่และสร้างอาชีพประชาชน จังหวัดชุมพร โดยน้อมนำหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.

 
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด