อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อด.) ครั้งที่ 4/2567   

        อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อด.) ครั้งที่ 4/2567

           วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายกฤษณ์ชานนท์ อุทัยเลี้ยง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อด.) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 7 ศาลากลาง จ.อุดรธานี โดยมี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุม นายกฤต อรรคศรีวร หัวหน้า สนง.จ.อุดรธานี นางอำนวยพร ศรีอ่อนแสง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู สนง.ปภ.อด. ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชย์ จ.อุดรธานี คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อด.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุม

           ระเบียบวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หมวด 1 เงินทดรองราชการ ข้อ 8 ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถุกเฉิน พ.ศ. 2563  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 เรื่อง ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย จ.อุดรธานีได้ประกาศฯ อุทกภัย ปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 อุทกภัย อิทธิพลจาก ร่องมรสุม จำนวน 2 อำเภอ อ.เมืองอุดรธานี และ อ.น้ำโสม พื้นที่แรก อ.เมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2 อุทกภัย อิทธิพลจากพายุ"ตาลิม"(TALIM) จำนวน 6 อำเกอ ประกอบด้วย อ.บ้านดุง อ.ภู่แก้ว อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.หนองหาน อ.พิบูลย์รักษ์ และ อ.กุมกวาปี ซึ่ง อ.ภู่แก้ว เกิดเป็นพื้นที่แรก เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2566 ด้านการเกษตร กรณีข้าวเสียหาย อ.หนองแสง เกิดเป็นพื้นที่แรก เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 เกิดเป็นบริเวณกว้าง มีความเสียหายทุกด้าน ครั้งที่ 3 อุทกภัย อิทธิพลจากร่องมรสุม จำนวน 19 อำเภอ (ยกเว้น อ.สร้างคอม)  เรื่อง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ อุทกภัยอิทธิพลจากร่องมรสุม จ.อุดรธานี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยอิทธิพลจากร่องมรสุม ด้านพืช และ ด้านประมง เป็นต้น

………………………………………………………..
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด