อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2/2567   

     อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2/2567

         วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมคำชะโนด อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี

        โดยมี นายณฐพล วิถี รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุม ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน ปลัด จ.อุดรธานี พันเอก นพดล เกษทองมา ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 24 นายกฤต อรรคศรีวร หัวหน้าสำนักงาน จ.อุดรธานี นายธีรวัฒน์ สนิทชน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จ.อุดรธานี ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี  นางกนกธร ธนาธันย์บดี กรรมการหอการค้า จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.อุดรธานี ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุม

         ระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปด้วย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยน้อมน้ำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด สำหรับ จ.อุดรธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คือ อ.ประจักษ์ศิลปาคม โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโกคบริโภค 2. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ จ.อุดรธานีดำเนินโครงการในประเภทที่ 2 คือ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอโครงการกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ใช้กลไกของคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการๆ ก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดจัดส่งโครงการให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ภายในวันที่ 17 พ.ค.2567 จึงได้กำหนดประชุมคณะกรรมการในวันนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสร้างอาชีพเลี้ยงกบ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี วงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยนายอำเภอ/ผู้แทนนำเสนอรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุดรธานี 

และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
………………………………………………………..